Kültür Memur-Sen’den Kültür ve Sanat Çalışanlarının Yüzünü Güldürecek Kazanımlar
Eklenme tarihi : 24.08.2015 13:14:49 - 3069 Okunma

2016-2017 yıllarını kapsayan 3. dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mutabakatla tamamlandı. Genel mutabakatın ardından hizmet kolu sözleşmeleri de imzalandı. 

Kültür ve sanat çalışanlarının yetkili sendikası Kültür Memur-Sen olarak çalışanlarımız adına hükümetle yaptığımız 3. Dönem toplu sözleşme görüşmelerimiz mutabakatla sona erdi.

imza 22 ağustos4

Teşkilatımızla birlikte gerek toplu sözleşme öncesinde yaptığımız yoğun çalışmalar, gerekse toplu sözleşme sürecinde ortaya koyduğumuz kararlı mücadelemiz sonucunda kültür ve sanat çalışanlarımız adına çok önemli kazanımlar elde ettik.

Sendikamız tarafından hükümetle yapılan görüşmeler sonucunda 3. Dönem toplu sözleşme masasında kültür ve sanat hizmet çalışanlarımız adına mali haklarına ilişkin konulara yönelik çalışma yapılmasını da içeren toplam 15 maddelik kazanıma imza attık.

imza22ağustos3

Genel Toplu Sözleşme'deki kazanımlarımıza ek olarak Kültür ve Sanat hizmet kolumuzda elde ettiğimiz o kazanımlar:

KÜLTÜR VE SANAT HİZMET KOLUNA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME

Sözleşmeli sanatçılara fazla çalışma ücreti

Bu hizmet kolu kapsamındaki sanat kurumlarında çalışan ve 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesi kapsamında bulunan sözleşmeli personele, hizmetin gereği olarak belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler için saat 24:00'ten sonra yaptırılan fiili fazla çalışmalar karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek.

Kıyafet yardımı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü orkestra sanatçıları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda çalışan sanatçılara, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken ve kurumlarınca belirlenen özel kıyafet her yıl Eylül ayında ayni olarak verilir. Verilecek özel kıyafetin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından belirlenecek.

Enformasyon memuru

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bölümünde yer alan "Enformasyon memuru" kadro unvanı "Turizm Araştırmacısı" olarak uygulanacak.

DÖSİM personeli ek tazminat

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünde bölgeler itibarıyla belirlenmiş olan ek tazminat oranları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilenler için de kadro unvanı, öğrenim seviyesi ve fiilen görev yapılan bölge dikkate alınarak uygulanacak.

Turizm araştırmacılarının tazminatı

- 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün 14 ve 15 inci gruplarında "Mütercim'ler için belirlenmiş olan tazminat oranları, dereceleri dikkate alınmak suretiyle yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (B) düzeyinde başarılı olan Turizm Araştırmacıları için de uygulanacak

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre turizm araştırmacılarından 5 inci madde hükümlerinden yararlananlara dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10, diğerlerine ise 20 puan ilave edilecek.

Harcırah

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, Devlet Türk Müziği Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sanatçıları ve diğer görevlileri hakkında da uygulanacak.

Diğer kamu görevlilerine fazla çalışma ücreti

Birinci madde kapsamında yer alan sözleşmeli personel ile birlikte zorunlu olarak aynı yerde ve aynı saatlerde çalışan diğer kamu görevlilerine, fiilen yaptıkları fazla çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek.

Yüksek kurum uzmanlığı

26/5/1985 tarihli ve 18765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan mülga Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine göre Yüksek Kurum ve Kurumlarda mesleğe özel yarışma sınavı ile Uzman Yardımcısı olarak alınıp, 3 yıllık yetişme dönemini takiben özel yeterlik sınavı ile Uzman kadrosuna atanmış olanlardan halen söz konusu kadrolarda bulunanların Yüksek Kurum veya Kurumlardaki Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanmalarına ilişkin yasal düzenleme çalışması yapılacak.

Sözleşmeli sanatçıların ikramiyeleri

7/5/1987 tarihli ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanlık onayı ile" ibaresi "ilgili Bakanın onayı ile" şeklinde uygulanacak.

İl kültür ve turizm müdürleri

İl kültür ve turizm müdürlerinin il idare kurulu üyeleri kapsamına alınması yönünde çalışma yapılacak.

Usta öğreticiler

Bu hizmet kolunda yer alan usta öğretici kadrolarında bulunan personelden lisans mezunu olanların eğitim uzmanı kadrosuna atanmalarına yönelik çalışma yapılacak.

Hizmet kolunda yer alan personel

Bu hizmet kolunda yer alan personelin mali haklarına ilişkin konulara yönelik çalışma yapılacak.

*(Tüm Hizmet Kolu çalışanlarını ilgilendiren bu konunun çok sıkı takipçisi olacağız!)

Koruyucu gıda yardımı

Bu hizmet kolunda yer alan restorasyon ve konservasyon müdürlükleri, sanat teknik atölyeleri ve laboratuvarlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilecek. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir ve bir örneği belirlemeyi müteakip bir ay içinde Maliye Bakanlığına gönderilecek.

Sözleşmeli personel

Luthiye ve notist unvanlı sözleşmeli personele, 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (C) fıkrası ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında yer alan sözleşmeli personele her ay 70 TL ilave ücret ödenecek.

 

Diğer tekliflerimizin kazanıma dönüşmesi için ise bundan sonra KİK, KPDK ve diğer platformlarda tekliflerimizin daha sıkı takipçisi olacağız!

Kültür ve Sanat çalışanlarımıza HAYIRLI OLSUN…

imza22ağustos2

hizmet kolu toplu sözleşme1

hizmet kolu toplu sözleşme2

HABER 7 SON DAKİKA