Kültür ve Turizm Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu
Eklenme tarihi : 03.07.2015 16:56:30 - 3757 Okunma

Sendikamızın gerçekleştirmiş olduğu Kurum İdari Kurulu toplanılarında alınan kararlar çerçevesinde, 'şube müdürü', 'kütüphane müdürü' ve 'memurluğa geçiş' için Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu Kültür ve Turizm Bakanlığı internet sitesinde yayınlanmıştır.

Kültür Memur-Sen olarak şimdiden sınavlara katılacak arkadaşlara başarılar dileriz.

Bakanlığın sınavlarla ilgili duyurusu aşağıdadır:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu (Temmuz 2015) 

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Bakanlığımız personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 03/06/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde;  sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar yer almıştır.
 
Buna göre, anılan Yönetmeliğin 12 ve 13 üncü maddeleri gereğince, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelin görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla ekli listelerde (EK:1) birimi, unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı belirtilen memur, şube müdürü ve kütüphane müdürü kadroları için Ankara’da görevde yükselme sınavı yapılacak olup, söz konusu sınava katılmak isteyenlerde unvanlar itibariyle ekte (EK:2) belirtilen şartlar aranacaktır. Görevde yükselme sınavına katılacak personel ilan edilen farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Memur kadrosu için başvuracaklar sadece yazılı, şube müdürü ile kütüphane müdürü kadrolarından biri için başvuracaklar ise yazılı ve yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınacaklardır. Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yerler ile tarihleri ilgililere Bakanlığımız resmi internet sitesi olan www.kulturturizm.gov.tr adresi aracılığıyla ayrıca duyurulacaktır.
 
 Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Ancak, şube müdürü ve kütüphane müdürü kadrolarına atanacaklardan sözlü sınava alınacaklar için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır. Şube müdürü ile kütüphane müdürü kadrolarından birine başvuranlardan yazılı sınavda başarılı olup en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınacaktır.
 
Bakanlığımızca kurum içi yapılan sınavların başvurularının elektronik ortamda internet aracılığıyla alınmasına başlanmıştır. Sınava katılmak isteyen personelimiz http://intranet sitemizin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linke tıklayarak başvurularını gerçekleştirecektir. Personelimizin gerekli işlemleri yapmadan önce, sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan Sınav Başvuru Kılavuzunu incelemeleri önemle rica olunur.
 
Sınav başvuruları Sınav Başvuru Sisteminin 03/07/2015 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 24/07/2015 tarihi mesai saatinden sonra kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem kesinlikle açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
 
Durumları, ekte (EK:2) öngörülen şartlara uygun olan personelin, 24/07/2015 günü mesai saati bitimine kadar, Bakanlığımızın kurum içi intranet sitesindeki ilgili link ile giriş yaparak aynı sayfada yer alan kılavuzda belirtilen şekilde başvurusunu yaparak Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu çıktısı ve ekleri ile birlikte görevli oldukları birime müracaat etmeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda yapılmadan gönderilen başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Birimlerce, başvuru formlarının ve eki belgelerin, adı geçen Yönetmelikte ve bu yazıda belirtilen hususlara uygunluğu yönünden ön incelemesi yapılarak, eksiklikler varsa tamamlatılarak, onaylanması gereken kısımlar onaylanacaktır. Anılan Yönetmelik ve bu yazıda belirtilen hususlara uygun hale gelen başvuru formları birim amirlerince bir yazı ekinde son başvuru tarihini izleyen bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilecektir.
 
Öte yandan, Bakanlığımız taşra kuruluşlarında görevli olan ve özlük dosyaları Valiliklerde tutulan personel için, ayrıca “Hizmet Cetveli” düzenlenecek olup, hizmet cetvelinde erkek adaylar için askerlik durumu (muaf, tecilli vb.) belirtilecek, askerlik görevini yapanların askerlik görevine başlayış ve terhis tarihleri de yazılacaktır. Ayrıca, ilgili personelin mağdur olmaması için hizmet cetvellerinde yer alan bölümlerin tam ve usulüne uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
 
Bakanlığımızın merkeze bağlı taşra kuruluşlarında görevli olup, durumları, sınava başvurulacak unvan için ekte (EK:2) öngörülen şartlara uygun olan personelce süresi içinde yapılan başvurular da yine yukarıda belirtilen usule uygun olarak, eki belgeleri ile birlikte son başvuru tarihini izleyen bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilecektir.
 
Ancak, Bakanlığımız taşra birimlerinde görevli personelin başvuruları; o yerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, ilgili valilik aracılığıyla, belirtilen süre içinde gönderilecektir.
 
Birimler tarafından gönderilen başvuru formları ve eki belgeler Personel Dairesi Başkanlığınca da incelenecek olup, inceleme sonucu, gerekli şartları taşımadıkları tespit edilenlere başvurularının kabul edilmediği ilgililere Sınav Başvuru Sistemi aracılığıyla bildirilecektir.
 
Başvuruları kabul edilen, görevde yükselme için gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen tüm personel, Bakanlık tarafından anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme sınavına alınacaktır.

Görevde yükselme yazılı sınavı;

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkeleri,

konularını kapsayacaktır.

Yazılı sınav sonuçları, Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Görevde yükselme sözlü sınavı ise;

Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
Genel kültür ve genel yetenek,
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

konuları esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı puanı, şube müdürü ve kütüphane müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; memur kadrosuna atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilecek ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilecektir.    

Buna göre; atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı sırasına göre ilan edilen boş kadrolara, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kurumca uygun görülen yerlere, üç ay içerisinde atanacaklardır. Başarı puanlarının eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla olan, daha üst öğrenimi bitirmiş olan, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalanlara, boşalanlara başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre Bakanlıkça belirlenmesi halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.

Sınavı kazananların kazanılmış hak aylık dereceleri ve diğer hususlar dikkate alınarak, ekli listelerde (EK:1) belirtilen dereceler ve birimler arasında değişiklik yapma yetkisi Bakanlığın takdirindedir.

Adayların intranet aracılığıyla elektronik ortamda doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Atamaları yapılmış olanların atamaları ise iptal edilecektir.

Birimleri vasıtasıyla yapılmayan başvurular, eksik doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve bu duyurudan önce muhtelif tarihlerde yapılan talepler, dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Bakanlığı yanıltanların başvuruları da kabul edilmeyecek ve haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak olup, disiplin yönünden de gerekli işlem yapılacaktır.

Sınavda; kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılacak ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılacak olup, ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanacaktır.

Sınava girecek aday yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin veya sınava giren kişinin sınav sorularını çaldığının anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılacak ve bu husus tutanakla belirlenecek olup, ayrıca, her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılacaktır.

Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenecektir.

Sınav yapıldıktan sonra yazılı sınav sorularının çalındığının belirlenmesi halinde sınav geçersiz sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle haklarında işlem yapılanlar birbirini izleyen üç sınava katılamayacaktır.

Duyurulur.

Ekler:

Başvuru linki: http://kip.kulturturizm.gov.tr/sbs/

HABER 7 SON DAKİKA