MEMUR-SEN’in KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK KAZANIMLARI YASALAŞTI
Eklenme tarihi : 30.09.2014 10:45:18 - 3443 Okunma

Toplu sözleşme masasında gündeme getirdiğimiz ve Toplu sözleşme ve Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında masaya taşıdığımız birçok talebin kazanıma dönüşmesini sağlayan Torba Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sonucunda kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanan Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek Torba Kanun ile birlikte kamu görevlileri birçok yeni kazanım elde etmiş olacak. Torba Kanunla kamu görevlileri için elde edilen kazanımlar, Memur-Sen’in kamu görevlilerine kazanım üretmeyi toplu sözleşmeyle sınırlamayan sendikal anlayışının ürünüdür.

 

Memur-Sen’in yoğun uğraşlarıyla ve ısrarcı duruşuyla Torba Kanun’da yer alan ve kazanıma dönüşen konular şu şekildedir:

 

 

1- 28 ŞUBAT MAĞDURU KAMU GÖREVLİLERİNİN AÇIKTA GEÇEN SÜRELERİNE İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ KURUMLARCA ÖDENECEK, KENDİLERİNCE ÖDENEN TUTARLAR İADE EDİLECEK VE BU SÜRELER KAZANILMIŞ HAK AYLIĞINDA DA DEĞERLENDİRİLECEK; Torba Kanunun 60 ıncı maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 56 ncı maddeyle, 28 Şubat sürecinde haklarında verilen Devlet memurluğundan çıkarılma cezası uygulanan ve bu cezaları affedilenlerin, bu ceza nedeniyle açıkta geçirdikleri sürelere ilişkin sosyal güvenlik primleri, en son görev yaptıkları kurum tarafından SGK’ya ödenecek. (Daha önce bu hak verilip başvurusu süresini kaçırmasına bağlı olarak bu haktan yararlanamayanlar da bu düzenleme kapsamında bu haktan yararlanacak.

Bu kapsamda yer alıp açıkta geçen sürelere ilişkin sosyal güvenlik primlerini borçlanmak suretiyle kendisi ödeyenlerin ödedikleri tutarlar, başvurmaları halinde ve ilgili tutarların kurumlarınca ödenmesi kaydıyla kendilerine faizsiz olarak iade edilecek.

Bu madde kapsamında ve daha önceki düzenlemeler çerçevesinde devlet memurluğundan çıkarılmasına bağlı olarak açıkta geçen sürelere ilişkin sosyal güvenlik primleri ödenenlerin, bu süreleri memuriyette geçmiş sayılacak ve kazanılmış hak aylıklarının tespitinde değerlendirilecek.

 

2- 4/C’Lİ STATÜSÜNDEKİ KAMU GÖRVLİLERİNE YAŞLILIK VEYA MALULLÜK AYLIĞINA HAK KAZANINCAYA KADAR İSTİHDAM EDİLME HAKKI GELİYOR; Torba Kanunun 66 ncı maddesi ile 657 sayılı Kanunun 4/C maddesinde yapılan düzenlemeyle, Özelleştirme uygulamaları kapsamında 4?C statüsünde istihdam edilenler, yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilecek.

 

3- ADAY MEMURLARIN UYARMA VE KINAMA CEZASI ALMALARI HALİNDE DEVLET MEMURLUĞUYLA İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ UYGULAMASI SONA ERİYOR; Torba Kanunun 67 inci maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 57 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle, adaylık süresinde devlet memurluğuyla ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları uyarma ve kınama cezası yerine aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması olarak belirlendi. Böylece, uyarma ve kınama gibi basit ihmal ve ihlal fiillerine karşılık olarak verilen disiplin cezaları nedeniyle devlet memurluğuyla ilişik kesilmesi dönemi sona ermiş oldu. 

 

4- İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ KADROYA GEÇİŞ KAYNAKLI MAAŞ MAĞDURİYETİ GİDERİLİYOR; Torba Kanunun 68 inci maddesi ile 657 sayılı DMK’nun 152’nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, sözleşmeli statüden kadroya geçirilen İş ve Meslek Danışmanlarının "Özel Hizmet Tazminatları" ile %150 oranına yükseltilmektedir. Bu düzenlemeyle, iş ve meslek danışmanlarının özel hizmet tazminat oranlarının üst tutarı %100’den %150’ye yükseltilmekte ve özel hizmet tazminatı tutarının üst sınırı 1.097 TL’ye yükselmektedir.

 

5- İŞ YOĞUNLUĞU DİĞERLERİNE GÖRE FAZLA OLAN MAHKEMELERDE GÖREV YAPAN ADALET ÇALIŞANLARINA ARTTIRIMLI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENEBİLECEK;  Torba Kanunun 71’inci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen ek maddeyle iş yoğunluğu fazla olan Mahkemelerdeki memur ve sözleşmeli personele ayda 50 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti verilmesi imkanı getirilmektedir. Düzenlemeyle, mahkemelerde görev yapan toplam personelin %10’unun geçmeyecek sayıdaki personele ödenebilecek fazla çalışma ücreti ayda 50 yılda 300 saat ile sınırlı olacak ve fazla çalışmanın her saati için Bütçe Kanununda belirtilen fazla çalışma ücretinin 3 katı ödeme yapılabilecek.

 

6- TAPU VE KADASTRO ÇALIŞANLARININ MALİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN MAĞDURİYET GİDERİLİYOR; Torba Kanunun 84’üncü maddesi ile Tapu Kanunu’na eklenen ek madde ile tapu ve kadastro işlemlerinde devletin kusursuz sorumsuzluğu nedeniyle yapılan ödemelerde ihmali bulunan personele rücu işleminde, ödeme tarihinden itibaren iki yıl herhalde zararın gerçekleşmesine neden olan işlemin gerçekleşme tarihinden on yıllık zaman aşımı süresine tabu olacak. Böylece, ağır kusura dayalı sorumluluk hali hariç olmak üzere tapu ve kadastro çalışanlarının mirasçılarına kadar uzanan mali sorumluluk uygulaması sona erdirilmektedir.

 

7- TÜİK BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN 4/C’Lİ PERSONELİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ PRİME ESAS KAZANCIN HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAK; Torba Kanunun 62 inci maddesiyle 5510 sayılı kanuna eklenen Geçici 598 inci maddeyle, TÜİK bünyesinde 18/11/2005 tarihinden 1/10/2008 tarihine kadar 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında istihdam edilen geçici personele ödenmiş olan fazla çalışma ücretleri prime esas kazancın hesabında dikkate alınmayacak. Ancak, tahakkuk ettirilip tahsilatı gerçekleştirilen tutarlar iade ve mahsup edilmeyecek.

 

8- HARCIRAH KANUNU UYGULAMASINDA SORUN OLUŞTURAN “MEMURİYET MAHALLİ” TANIMI EKSİKLİĞİ GİDERİLDİ;  Torba Kanunun 89 uncu maddesiyle 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 3 ncüncü maddesinde yapılan düzenlemeyle “Memuriyet mahalli” tanımı yapıldı. Buna göre “Memuriyet Mahalli; Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri” şeklinde tanımlandı.

 

9- ÖZELLEŞTİRME UYGULAMASI KAPSAMINDA ARAŞTIRMACI UNVANLI KADROLARA ATANMA UYGULAMASI ESNETİLEREK ÖĞRENİMLERİNE VE KARİYER MESLEKLERİNE ATANMA HAKKI GETİRİLDİ; Torba Kanunun 108 ve 110 uncui maddeleri ile 4046 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeyle, özelleştirmeye dayalı olarak araştırmacı unvanlara kadrolara atanma zorunluluğu esnetilerek istihdam fazlası personel olarak belirlenenlerin Araştırmacı unvanlı kadrolar yanında istekleri halinde öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadrolara atanmalarına imkan sağlandı. Bu haktan, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kurumlarına yazılı olarak başvurmaları kaydıyla halen Araştırmacı unvanlı kadrolarda görev yapanlarda yararlanabilecek.

 

9- NÖBETÇİ MEMURLUĞU UYGULAMASI SONA ERİYOR; Torba Kanunun 144 üncü maddesinde yer alan düzenlemeyle 18/1/1966 tarihli ve 711 Sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlıyan Kanun yürürlükten kaldırılıyor. Bu düzenlemeyle, 1960 askeri darbesi sonrasında hayata geçirilen ve bugün değişik kamu kurumlarında ve özellikle de kaymakamlıklar bünyesinde uygulanmakta olan nöbetçi memurluğu uygulaması sona ermiş olacak.

 

10- SÜMER HOLDİNGDE GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİNDEN İŞSİZLİK PRİMİ KESİNTİSİ KESİLMEYECEK; Torba Kanunun 24 üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 44 üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle Sümer Holding kapsamında görev yapan sözleşmeli personel statüsündeki kamu görevlilerinden işsizlik sigortası primi kesintisi yapılması uygulamasına son verilecek.

Torba Kanun kapsamında yer alan bu kazanımlar yanında Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda e toplu sözleşme sürecinde üzerinde değerlendirme yapılan ve büyük oranda uzlaşma sağlanan diğer bazı konulara ilişkin teklif ve taleplerimizin de kazanıma dönüşmesi için gerekli girişimlerimizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Bu çerçevede; Kamu Personeli Danışma Kurulu gündeminde yer almasını ve değerlendirmesini sağladığımız aşağıdaki hususların da kazanıma dönüştürme mücadelemizi devam ettireceğiz.

-       Disiplin Cezalarının Affedilmesi

-       Emekli ikramiyesinde 30 yıllık süre sınırının kaldırılması

-       Fazla mesai ücretine yönelik mağduriyetlerin giderilmesi

-       4/C kapsamında istihdam edilen personelin kadroya geçirilmesi

-       2005 yılından sonra göreve başlayan memurlara 1 derece verilmesi

-       Yüksek öğretim mezunu işçilerin memur kadrosuna geçirilmesi

-       Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi

-       Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi

-       KİT sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi

-       Özel sektörde geçen (işçilikte) hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi

-       Kadın istihdamının artırılmasına yönelik konu başlıkları

a.    Analık izninin 18 haftaya çıkarılması

b.    Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin %100 uygulanması (mevcut durumda 4 çocuğa uygulanıyor)

c.    Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni süresince nöbet ve gece vardiyası verilmemesi

d.    Evlilik yardımı verilmesi

-       Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması

-       KİT’lerde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi

-       Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi

-       GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi

-       Yurtdışı 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalandırılması

-       Emekli kamu görevlilerine aile yardımı verilmesi

-       Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi

-       Merkez teşkilatlara servis hizmeti sunulması

HABER 7 SON DAKİKA