TALEPLERİMİZ KPDK TOPLANTISINDA GÜNDEME GETİRİLDİ
Eklenme tarihi : 27.11.2014 14:22:06 - 2449 Okunma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı sona erdi.

Toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan,  Genel Başkan Yardımcıları Fahri Ekinci, Mehmet Ali Yücekaya ve 10 hizmet kolunun tümünde yetkili olan Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları ile diğer konfederasyonların temsilcileri hazır bulundu.

 

DSC_0096

 

Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, şunları söyledi:

2012 yılında ilk kez gerçekleştirilen Toplu Sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine Memur-Sen ve yetkili sendikaları Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru yaparak Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin yeni bir takım hakların elde edilmesini sağlamışlardır. Bu hakların dışında Toplu Sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen bir takım konular ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınmayan bazı hususların yine söz konusu Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu Personeli Danışma Kurulunda görüşülerek çözümlenmesine karar verilmiş, ancak çalışma yapılarak kazanım haline dönüştürülmesi planlanan konuların yasalaşma ve kazanım halini alma noktasında gecikmeler yaşanmıştır. 2013 yılında imzalanan 2. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Devlet Personel Başkanlığı’nda komisyonlar oluşturularak üzerinde çalışma yapılarak kazanım halini alacak konulara yenileri eklenmiş ve Memur-Sen’in Toplu Sözleşmede ve Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında kamu işvereni ile üzerinde uzlaştığı ve torba kanunda yer almasına yönelik çalışma başlattığı talepler başlığıyla söz konusu maddeler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Nitekim Memur-Sen olarak sergilediğimiz ilkeli sendikacılık anlayışı ve kamu görevlileri için ürettiğimiz sayısız kazanımlara yenilerini ekleme isteğiyle oluşturduğumuz baskı sonucunda Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda mutabakata varılarak yasalaşması için Başbakanlığa gönderilen konulardan;

 

Hayata Geçirilen Maddeler

1.    Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür olarak görev yapmakta iken özelleştirme kapsamında Araştırmacı kadrolarına atananları istekleri halinde kariyerlerine uygun (mühendis, mimar, avukat gibi) kadrolara atanması,

2.    Uyarma ve kınama cezası verilen aday memurların memuriyetle ilişiğinin kesilmesi uygulamasına son verilmesi,

3.    Sümer Holding’de çalışan sözleşmeli personelden işsizlik sigortası kesilmemesi,

4.    Öğretim elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi,

5.    Kadroya geçirilen İş ve meslek danışmanlarının maaş mağduriyetlerinin giderilerek ek ödemelerinin artırılması olumlu bir gelişme olsa da yeni iş ve mesek danışmanlarının istihdamının gerçekleştirilmesi gerekmektedir,

6.    Haklarında uygulanan devlet memurluğundan çıkarılma cezaları disiplin cezalarının affına ilişkin Kanunla affedilen ve kendilerine 5510 sayılı kanunun geçici 4’ncü maddesiyle açıkta geçen sürelere ilişkin primleri borçlanma imkânı verilenlerden söz konusu ödemeyi yapanlara aynı kanunun geçici 43’ncü maddesi kapsamından yararlanma imkanı verilerek ödedikleri tutarın kendilerine iadesi, bu kapsamda olup haklarında istekleri doğrultusunda emeklilik işlemleri yapılanların emekli maaşı/ikramiyesi mağduriyetinin giderilmesi, geçici 44’ncü madde kapsamında primleri ödenen sürelerin kazanılmış hak aylığı kapsamında değerlendirilmesi,

7.    Nöbetçi memurluğu uygulamasının kaldırılması,

8.    İş yoğunluğu fazla olan mahkeme çalışanlarına fazla çalışma ücreti verilmesi, Her ne kadar olumlu bir gelişme olsa da %10’luk sınırla uygulanacak olması var sorunu gidermiş değildir,

9.    Tapu çalışanlarının hukuki ve mali sorumluluğunu düzenleyen Medeni Kanunun ilgili maddesinde düzenlenme yapılması konuları Torba Kanun Tasarısında yer almış ve yasalaşmıştır. Kamu görevlilerimiz için geç de olsa kazanım haline dönüştürülen bu düzenlemeler için emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

 

DSC_0138

 

 

Üzerinde Mutabakata Varılan Ancak Uygulanmayan Maddeler

Torba Yasaya esas hazırlanan Kanun Tasarı Taslaklarında yer alması konusunda bu yıl Mart ayında gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında üzerinde mutabakata vardığımız fakat Torba Yasada yer almayan:

1.    2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi,

2.    Disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme,

3.    Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması,

4.    4/C’li sözleşmeli personele kadro verilmesi,

5.    KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin KİT’lerde 2 sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi,

6.    Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin de ek göstergeden yararlandırılması ve mevcut ek gösterge oranlarının arttırılması,

7.    Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli personelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalandırılması,

8.    KİT’lerdeki sözleşmeli personelinin yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilmesi,

9.    Kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak:

a)    Analık izninin 18 haftaya çıkarılması,

b)   Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin %100 uygulanması,

c)    Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni süresince nöbet ve gece vardiyası verilmemesi,

d)   Evlilik yardımı verilmesi,

e)    Tüp bebek uygulaması deneme sayısında sayı sınırı değil ihtiyaç durumunun ve doktor raporunun esas alınması,

10.Emekli kamu görevlilerine maaş promosyonu verilmesi ve aile yardımından faydalandırılmaları,

11.Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,

12.Resmi ve özel sektörde (işçilikte) geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi,

13.GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi,

14.Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması,

15.Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi ve nakil yasağının yerel yönetim kurum ve kuruluşları dışında kalan kurumlarla sınırlı tutulmasını,

16.TCDD manevra personeline ödenen hizmet tazminatına ilişkin sorunların giderilmesi,

17.Belediye bağlı kuruluşlarındaki Daire Başkanları ile üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi,

18.Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi konularının ivedi olarak sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

DSC_0111

 

Toplu Sözleşmede Kabul Edilen Fakat Uygulamasında Sorun Yaşanan Maddeler

1-     Memur-Sen olarak Toplu Sözleşme görüşmeleri ile Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında gündeme taşıdığımız; Fazla çalışma ve ücreti konusu ile 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi konularında Başbakanlık genelgesi yayınlamıştır. Fakat başta Adliye, Maliye ve SGK’da görev yapan kamu görevlileri ile sözleşmeli personelden fazla mesai yapanlara fazla çalışma ücretlerinin ödenmesine yönelik yasal düzenleme yapılması hususundaki madde metninin hala yerine getirilmemiş olması önemli bir sorundur. Bu sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik acilen çözümü önerilerini beklemekteyiz.  

2-     KİT’lerde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirilmiş ancak uygulamaya dönük sıkıntılar giderilmemiştir. Bu çerçevede Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi ve Devlet Personel Başkanlığı’nın organize ettiği KİT çalıştayının ikinci ayağının bir önce yapılmasını bekliyoruz.

3-     Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanması konusunda çalışma yapılmasına dair toplu sözleşme hükmü 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanması gerekirken başlatılmamıştır. Bu durum açıkça Anayasa ve kanuna aykırı bir iradeye kamu erkinin ses çıkarmaması anlamı taşımaktadır. Bu hükmün uygulamasının hayata geçmemesi toplu sözleşmenin diğer tarafı olan kamu idaresinin bürokrasi karşısında hiyerarşik ihlalini de içermektedir. Bu bağlamda söz konusu hükmün ivedi olarak sonuca bağlanması ve taşra teşkilatında da ihtiyaç duyulan birimlerde uygulanması gerektiğini kararlılıkla yineliyoruz.

4-     Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 16’ncı maddesinde yer alan; Farklı idarelerde düzenlenen aynı mahiyetteki sınavlarda görev alanlara aynı tutarda sınav ücreti ödenmesi konusunda düzenleme yapılması hükmü gereğinin yerine getirilmesi ve bu çerçevede oluşan mağduriyetlerin giderilerek Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem sınavlarında görev alanlara, 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav görev ücreti ödenmesi, ilgili mevzuat gereğince eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenmesi ve bu görevler dahil öğretmenlere birim ders saat içinde ödenen ek ders ücretlerinin artırılması,

5-     Enformasyon Memurlarına ilişkin “Turizm Araştırmacısı” kadrosunun kalıcı hale getirilmemiş, iptal ve ihdas işlemlerinin gerçekleştirilmemiş olması mağduriyetine son verilerek Enformasyon memurları için kazanılmış bir hak olan “Turizm Araştırmacısı” unvanının verilmesi,

6-     Büyükşehirlerde görev yapanlara posta dağıtıcılarına toplu taşıma kartı verilmesine ilişkin Toplu Sözleşme hükmünün uygulanması için tüm büyükşehir belediyelerine bir kez daha bakanlıkça gerekli talimatın verilmesi,

7-     ARFF ve Apron memurlarının YPK kararı ile belirlenmiş ücret skalasının düzenlenmesi, DHMİ ile birlikte koordineli bir şekilde değiştirilmesi,

8-     Toplu Sözleşmede bağıtlanmış, MTA Genel Müdürlüğü bağlı kamplarda görev yapan (Etüt ve Sondaj Kampları) kamu görevlileri de işçiler için oluşturulmuş yemek servisinden yararlandırılır hükmü pratikte etüt kamplarında işçi personelin olmaması nedeniyle uygulanamaz hale gelmiş dolayısıyla aynı saha içerisinde sondaj ve etüt yapan memur personel bir kısmı faydalanırken bir kıs faydalanamamıştır. Bu sorunun giderilmesi için metinde yer alan işçilere yapılan atfın madde metninden çıkarılması konularının da acil olarak bu masada sonuçlandırılmasını istiyoruz.

 

DSC_0134

 

 

Yeni Taleplerimiz

Kamu Personeli Danışma Kuruluna gündemine ilke taşıdığımız getirilecek konular;

1.    4/C’li personelin ek ödemeleri noktasında sıkıntılar yaşanmaktadır. 4/C’li personelin ek ödemelerine ilişkin olarak olumlu Mahkeme kararları olmasına karşın Maliye Bakanlığı’nın olumsuz görüşte bulunması hukuk devleti olma ilkesini zedelemektedir. Bu personele ek ödeme verilemesine dair mahkeme kararları ışığında bir düzenleme yapılarak sorun ortadan kaldırılmalıdır,

2.    Vaiz ve murakıp kadrolarında bulunanlar için %170 ve Eğitim Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %180 oranında ek ödeme düzenlenmesi, vatandaşların nişan ve düğün törenlerinde davet üzerine görevi gereği dualar okuyan pek çok din görevlisini sanık durumuna düşürerek mağdur eden yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi amacıyla müftülere de resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması,

3.    Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Orman Muhafaza Memurları’nın, Teknik Hizmetler Sınıfına alınması, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ nda 5648 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışan personelin kadroya geçirilmesi (6495 sayılı Kanunun 9. Maddesi ile TKDK ile benzer statülü TOKİ,  TİKA,  DAP İDARESİ vb kurumlarda çalışan sözleşmeli personel kadroya alınmıştır.), KİT’lerde görev yapan sözleşmeli personelin maaşlarından kesilen gelir vergisi hesaplamalarının, 657 sayılı DMK 4/A maddesine tabi memurlarla aynı olması,

4.    Özür durumuna bağlı yer değişikliğine ilişkin çerçeve yönetmelikte yer alan eşin 3 yıl sigortalılık süresinin yeniden değerlendirilmesi,

5.    Yüksek Öğrenim Kurumu’nca teknik okul statüsünde sayılan ancak genel kadro içerisinde Genel İdari Hizmetler sınıfına dahil edilen itfaiyecilik ve şoför okulu mezunu teknikerlerin diplomalarına uygun olarak istihdamlarının da kadro kanununda yapılacak değişiklerle teknik hizmetler sınıfına alınması,

6.    Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen hukuk müşavirlerinin özel hizmet tazminatlarının derece ve kademe esasına göre adil düzenlenmediği, meslek erbabı olan aynı kurumda aynı zamanda işe başlayan avukatlardan daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Adil olmayan bu durumun yapılan işin gereği olarak diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi düzeltilmesi,

7.     Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında parmak izi, retina taraması gibi bir takım hukuka aykırı uygulamalarının kaldırılması konularının da ivedi olarak kamu görevlileri lehine çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz.

 

Anayasaya göre Toplu Sözleşme maddelerinin kanun hükümde olmasına karşın bazı kurumlarca bu hükümlerin uygulamaması bir takım sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır. Bunun sonucu olarak kamu görevlileri ve sendikalarca yargı yoluna gidilmesi hem zaman kaybına, hem maddi külfete hem de Mahkemelerin fuzuli işgaline neden olmaktadır. Kamu idaresinin karar altına alınan hükümlerin hayata geçirilmesi noktasında sorun yaşanan kurumlar ile uygulanmayan hükümlerin çözümü noktasında bu toplantı ve sendikalarca sunulan raporlar ışığında gereğini yapmasını da önemsiyoruz.

HABER 7 SON DAKİKA